Beloved Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties

 

 

 

Overwinning in Lofprijs

 

In de bijbel vinden we drie begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar die toch verschillend zijn: aanbidden, lofprijs en dankzegging. Allemaal komen ze geregeld in de bijbel, dus is het belangrijk dat we ze kunnen onderscheiden. De woorden die de bijbel gebruikt voor aanbidding beschrijven in de eerste plaats houdingen van het lichaam: het hoofd buigen, het hele lichaam buigen, jezelf uitstrekken op de grond – en eigenlijk symboliseren deze houdingen een geestelijke realiteit: de menselijke geest buigt zich voor God en geeft zich over aan Hem. Lofprijs is – anders dan een houding – meer een uiting. De bijbel zegt heel duidelijk dat lofprijs ‘over de lippen’, oftewel ‘uit de mond’ moet komen. En dankzegging komt als we Hem danken voor wat Hij heeft gedaan. In aanbidding komen we in contact met Gods heiligheid; in lofprijs richten we ons op Gods grootheid, en in dankzegging kijken we naar Gods goedheid. 

In deze studie zullen we ons richten op één van deze drie thema’s, namelijk lofprijs. In Psalm 48:1 staat:  Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, in de stad van onze God, op zijn heilige berg. 

De Heer is groot, en om die reden moet Hij geprezen worden. Lofprijs richt ons op Gods grootheid en die lofprijs hoort bovendien in verhouding te staan tot Zijn grootheid. Om ons hierin aan te moedigen zullen we kijken naar zeven bijbelse feiten over lofprijs. 1.   Lofprijs is Gods adres, zijn woonplaats  Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op (KJV: woont in) lofzangen Israëls. (Psalm 22:3)

Lofprijs is dus de plaats waar God woont. Als jij wilt zijn waar God verblijft, dan moet je Hem gaan lofprijzen. Het Hebreeuwse woord dat betekent ‘ergens wonen’ is hetzelfde woord als het woord voor ‘plaatsnemen’ of ‘zitten’. Een ‘nederzetting’ is bijvoorbeeld een plaats ‘waar men zich neerzet’ of ‘waar men neerzit’. Andere vertalingen, zoals de New King James bijbel hebben dit dus eveneens juist vertaald met: ‘U bent de Heilige, die troont in de lofprijs van Israël.’ Lofprijs is dus Gods zetel, zijn troon. Onze lofprijs maakt Hem echter niet tot Koning; Hij is Koning, of we Hem nu lofprijzen of niet. Maar als we Hem prijzen, bieden we Hem wel zijn troon aan. We verwelkomen Hem en erkennen Hem als koning, waardoor zijn koningschap ook merkbaar voor ons gaat worden. Lofprijs is dus Gods woonplaats en zijn troon. 2.   De weg naar Zijn aanwezigheid
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met een lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam; want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw (NIV: zijn waarheid) reikt tot in verre geslachten. (Psalm 100:4-5)

Lofprijs en dankbaarheid is de weg naar Gods aanwezigheid; de weg om zijn poorten binnen te gaan en in zijn voorhoven te komen. Vervolgens geeft de bijbel ons drie redenen om God te prijzen. Ten eerste: Hij is goed. Ten tweede: Zijn genade (goedertierenheid) duurt voor eeuwig en ten derde: Zijn waarheid blijft standhouden in alle generaties. Elk van deze drie stellingen blijft altijd waar, wat er ook gebeurt. Als je in Gods aanwezigheid wilt komen, dan is dit de enige poort. Er is geen andere.

Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. (Jesaja 60:18) 

 

God woont in een stad die ommuurd is door muren met de naam ‘Redding’ (heil). De bijbel benadrukt dat de enige manier om binnen die muren te komen, is door de poorten, en de poorten heten Lof. Met andere woorden, zonder lofprijs is er geen toegang tot Gods aanwezigheid en tot de plaats waar zijn mensen verblijven. 3.   Lofprijs en Gods zegen Verlos ons, Here, onze God, verzamel ons weder uit de volken, opdat wij uw naam loven, opdat wij uw heilige naam loven, ons beroemen in uw lof. (Psalm 106:47)  

Lofprijs is voor God de reden om ons te zegenen; het is als de rente op wat Hij in ons heeft geinvesteerd. God redt ons en brengt ons bij elkaar om gemeenschap met Hem en met elkaar te hebben, omdat Hij wil dat wij zijn naam dankbrengen, en ons ‘beroemen’, dus triomferen in zijn lof. David had een moeilijke, donkere periode in zijn leven meegemaakt. Velen van ons kennen soortgelijke situaties en perioden. In Psalm 30:12-13 lezen we:  

Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat (hier zien we dus het doel) mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.  

God heeft ons gezegend met verlossing, maar dit heeft Hij gedaan met een doel: opdat onze ziel (vanuit de grondtekst kan dit ook vertaald worden met onze tong) Hem zou lofprijzen en… nimmer verstommen. Het eerste doel waarvoor God ons allemaal een tong heeft gegeven, is om Hem te prijzen. Toch zijn er legio belijdende christenen die hun tong maar al te gemakkelijk laten verstommen, bijvoorbeeld door teleurstelling, of boosheid naar God of naar anderen, of kritiek, of gevoelens van minderwaardigheid… Bedenk dat God je heeft gezegend, bevrijd, en je verdriet heeft weggenomen, opdat je tong, je ziel, Hem blijft prijzen en niet zal verstommen.  

  1. 4.      Ons geestelijke gewaad 

Lofprijs is deel van onze geestelijke kleding. Jesaja 61 spreekt over de komst van de Messias en zegt in vers 2-3 dat Hij ‘alle treurenden zal troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest’. 

In moderne taal is een kwijnende geest hetzelfde als depressiviteit. Maar als je besluit het gewaad van lofprijs aan te trekken, dan zal de geest van zwaarte het veld ruimen. Een andere bijbeltekst zegt: Verheugt U in de Here, gij rechtvaardigen, want lofprijs van de oprechten is prachtig. (Psalm 33:1, NIV). Met het gewaad van lofprijs aan ben je op je mooist. Het staat je prachtig en laat je op je best tevoorschijn komen. 

  1. 5.      Redding en Lofprijs  

Lofprijs is ook een vorm van bevrijding. God zegt in Psalm 50:23:  

Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien. 

Door God te prijzen, openen we voor Hem de weg om een wonder te doen in ons leven. In de bijbel staan vele verhalen waarin God bovennnatuurlijke ingrijpen het gevolg is van lofprijs. Een van de bekendste voorbeelden staat in 2 Kronieken. Een sterk vijandig leger was opgetrokken tegen Juda, en koning Josafat realiseerde zich dat zijn leger veruit in de minderheid was. Dus nam hij zijn toevlucht tot geestelijke wapens. Voordat ze naar het slagveld trokken, deden ze gehoorzaam aan Gods instructies het volgende:  

Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op, die de Here een lied zongen en Hem loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en zeiden: Looft de Here, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (2 Kronieken 20:21)  

Zoals velen al hebben geconcludeerd, is dat een heel opmerkelijke aanvalstactiek! In plaats van de tanks stuurden ze het kerkkoor dat God grootmaakt voorop. En het klinkt dwaas, maar de strategie werkte. Toen Gods kinderen de Heer begonnen de loven en prijzen, greep God in en rekende af met hun vijanden. 

Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Here de Ammonieten, de Mabtieten en de lieden van het gebergte van Seïr, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen. (vers 22) 

In het Nieuwe Testament lezen we over Paulus en Silas in de gevangenis. Het is midden in de nacht. Ze zijn gegeseld, hun ruggen rood van het bloed, en ze zitten in de binnenste kerker onder de strengste bewaking, met hun handen en voeten in het blok. Wat is het eerste dat ze doen? 

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. (Handelingen 16:25-26, NBV)  

Alle deuren gingen open en ieders boeien gingen los! Lofprijs veroorzaakte een aardbeving; God greep in met een wonder! Dit is een belangrijk bijbels principe, dat ook vandaag nog geldt. Hoe ondoordringbaar de gevangenis van je situatie ook mag lijken, de deuren gaan open en al je boeien gaan los als je door lofprijs Gods dynamische kracht uitnodigt. Als je wilt dat God ook in jouw leven wonderen doet en doorbraak geeft in moeilijke situaties, dan is de sleutel daarvoor jouw lofprijzing. En gewoonlijk komt die uitdaging juist op momenten dat je in het natuurlijke juist helemaal ngeen zin hebt om de Heer te prijzen. 

  1. 6.      Een geestelijk wapen  

Lofprijs is ook een wapen in geestelijke strijd. David zegt in Psalm 8:3 tegen de Heer: 

Uit de mond van zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. 

De vijand en wraakgierige is natuurlijk satan. We moeten hem het zwijgen opleggen omdat hij ons dag en nacht aanklaagt voor de troon van God. Hoe doen we dat? De kracht die ‘uit de mond’ komt zal het doen, maar er staat niet precies wat er bedoeld wordt met de ‘sterkte uit de mond’. Maar Jezus haalt deze zelfde psalm aan in Mattheüs 21:16:  

Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid? 

David zei: ‘Hebt gij sterkte gegrondvest’; Jezus, geïnspireerd door de Heilige Geest, veranderde deze zinsnede in: ‘Hebt gij lof bereid’ (NIV: Hebt bij volkomen lof bereid...) Hieruit zien we dus dat de kracht die God heeft voorzien voor zijn kinderen is volmaakte lofprijs. Als wij God volkomen lofprijzing brengen in de onzichtbare wereld die we met onze ogen niet kunnen waarnemen, dan leggen we satan het zwijgen op. We snoeren hem de mond en we ontnemen hem zijn grootste wapens, namelijk aanklacht en beschuldiging. Geen wonder dat hij wil voorkomen dat je de Heer begint te prijzen. 

  1. 7.      Lofprijs, een offer 

Tenslotte is lofprijs ook een offer; het kost je wat. Er is een prachtige bijbeltekst die beschrijft wat er zal gaan gebeuren als Israël tot herstel komt. In plaats van verlatenheid, ellende en rouw, zullen ze krijgen: 

…de stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid, de stem van hen die zeggen: Looft de Here der heerscharen, want de Here is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!, terwijl zij lofoffers in het huis des Heren brengen. (Jer. 33:11) 

- De deuren gaan open en al je boeien gaan los als je door lofprijs Gods dynamische kracht uitnodigt.
In de laatste zin zien we welke offers God wil in zijn huis: offers van lofprijs. Dit staat ook duidelijk in Hebreeën 13:15: 

Laten wij dan door Hem (Christus) Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. 

God prijzen bij heldere hemel, als je je gelukkig voelt en alles gaat prima, dat is goed – op zo’n moment is het geen offer. Het kost je iets om God te prijzen als je je er helemaal niet naar voelt, maar dat zijn wel de momenten dat lofprijs het meest noodzakelijk is. We hebben altijd drie redenen om de Heer te prijzen: Hij is goed, zijn genade duurt voor eeuwig en Zijn waarheid houdt altijd stand en is voor elke generatie.

 

 

Vragen over lofprijs  

Wanneer moeten we God prijzen? Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. (Psalm 145:2, NBV) 

We moeten God elke dag prijzen, voor eeuwig en eeuwig. Psalm 34 wordt ingeleid met deze verklaring: ‘Van David, toen hij zich bij Abimelech als een waanzinnige gedroeg, zodat deze hem wegjoeg, en hij heenging.’ David moest wegvluchten uit zijn vaderland omdat Koning Saul hem probeerde te vermoorden. Hij had een schuilplaats gevonden aan het hof van de koning van Gat, Achis. Maar om zichzelf te beschermen, moest hij doen alsof hij gek was. De bijbel zegt dat hij kwijlde op zijn baard en langs de deuren kraste met zijn nagels, zoals een krankzinnige doet. ,,Zien jullie niet dat die man gek is?’’, zei Achis tegen zijn dienaren. ,,Waarom brengen jullie hem bij mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg, dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis? (1 Samuël 21:14,15, NBV) Nu we deze situatieschets kennen, zullen we kijken hoe David hierna  reageerde: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. (Psalm 34:1) Dat is nou precies wat iemand maakt tot een echt man of vrouw van God. Als je in het nauw zit, iedereen en alles is tegen je en er is in het natuurlijke nauwelijks reden voor, toch prijs je de Heer. 

Hoe prijzen we de Heer?  

- Met heel  je hart. In Psalm 111 zegt de psalmist: Ik wil de Heer loven met heel mijn hart… (NBV).Persoonlijk denk ik dat het beledigend is, als we de Heer prijzen met een half hart, op een halfslachtige manier. Soms zie ik mensen tijdens een zangdienst mechanisch meezingen, maar je kunt zien dat ze in gedachten heel ergens anders zijn. Maar Hij is het waard dat we hem met ons hele hart prijzen. Stop er dus alles in wat je hebt, geef je met je hele hart over aan de lofprijs!  

- Met opgeheven handen. Psalm 63:5 zegt: U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven (NBV)Hef je handen helemaal omhoog. Vergeet wie er om je heen zijn en wat ze ervan denken. Alleen wat God denkt is belangrijk, en Hij zegt: ,,Prijs Mij met opgeheven handen.’’  

- Je hele lichaam doet mee. Vers 6 gaat verder: Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven. 

Dus de handen, de mond, de lippen, het zijn allemaal instrumenten om uiting te geven aan lofprijs. Je hele lichaam is betrokken bij het prijzen van de Heer. 

 

In Psalm 149:3 en 150:4 lezen we: Laten zij dansend zijn naam loven. Loof Hem met dans en tamboerijn (NBV).  Het is dus ook bijbels om God te prijzen door te dansen. Als je dit gaat praktizeren, zul je een nieuw niveau van aanbidding gaan ontdekken en een vreugde die je nog niet eerder hebt beleefd. 

Wie zouden God moeten prijzen? 

Psalm 148 geeft een opsomming van 29 verschillende categorieën van schepselen en mensen die worden opgeroepen om de Heer te prijzen. Maar voor het geval er toch nog iemand zou zijn overgeslagen, maakt Psalm 150:6 nog eens duidelijk dat werkelijk geen enkel levend wezen is uitgesloten: Alles wat adem heeft, loof de Heer (NBV).Je adem is je in de eerste plaats gegeven om God te kunnen prijzen. Dus als je de adem die God je gegeven heeft daar niet voor gebruikt, maak je eigenlijk misbruik van zijn geschenk. 

Is er iemand die de Heer niet prijst? 

Het antwoord is: Ja. Niet de doden loven de Heer. (Psalm 115:17) Dat is de enige groep die de Heer niet looft. Dus als je merkt dat jouw lofprijs is gestopt en je de Heer niet meer prijst, dan weet je wat je probleem is… Wil je weer levend worden? Begin de Heer te prijzen! Halleluja!


  Derek Prince, DPM Nederland

www.dpmnederland.nl
Reacties

 

 

De binnenkamer van gebed

Jeremia profeteerde dat alle herders die weigeren om God in gebed te zoeken zullen falen: “Want verdwaasd zijn de herders, de HERE zoeken zij niet; daarom hebben zij geen verstand en is heel hun kudde verstrooid” (Jeremia 10:21).

Het tafereel dat Jeremia beschrijft is precies wat we vandaag de dag zien in de kerk. Veel herders zijn lui en nalatig geworden. Ze zien hun roeping enkel als een baan – als een loonstrook. Ze leunen op de arm van vlees in plaats dat ze zoeken naar het kennen van Gods hart door gebed. Ze hebben alle kracht verloren om te voeden en om hun schapen bijeen te houden, en de schapen raken zo verspreid.

De eenheid die ooit de kerken sterk hield valt nu uiteen. Jeremia zei het volgende over deze dag: “Mijn tent is vernield en al mijn koorden zijn losgerukt; mijn kinderen zijn van mij weggegaan en zijn er niet; geen is er meer, die mijn tent spant, mijn tentkleden opricht” (10:20). De koorden waar hij van spreekt, de bindende kracht van God die de eenheid onderhield tussen het volk, was uitgewist. De schapen waren verstrooid en er was zo’n onreinheid binnen het priesterschap, dat niemand nog durfde om nabij de heilige dingen van God te komen. Geen enkele priester was waardig om de heilige gordijnen aan te raken.

Ik wil me richten tot diegene die zoeken naar God: Heeft u een binnenkamer van gebed? Een “binnenkamer” hebben betekent simpelweg om ingesloten te zijn met God, waar en wanneer dat dan ook is, waarbij u voldoende tijd besteed om Hem te zoeken en Zijn Naam te roepen (zie Matteüs 6:6).

“Binnenkamer van gebed” kan ook duiden op “gebedsgewoonte”. Heeft u een dagelijkse gewoonte waarbij u alleen bent met God? “Dagelijkse praktijk” betekent dat u uzelf heeft gedisciplineerd om voor het aangezicht van God te verschijnen, waarbij u een hart heeft dat zegt: “Ik moet mezelf insluiten met God – ik moet met vandaag nog met mijn Vader spreken!”.

Soms bevind mijn binnenkamer zich in mijn auto. Het is vaak ook mijn kantoor thuis of op de straten van New York. Een paar weken geleden was het het strand in Florida, waar ik urenlang heb gewandeld, ingesloten met God.

Het soort gebed waar ik hier over spreek heeft te maken met intimiteit met God – het alleen zijn met Hem. Jezus waarschuwde ons tegen hypocrisie in gebed. Hij maakte een dramatische vergelijking tussen diegene die God in het verborgene zoeken en diegene die zo bidden dat iedereen het kan zien en hen heilig vind.

David Wilkerson

 

 photo www_tvn_hu_e721ace239432844869a99f93baa581d.gif

 

Reacties

 

 

 

Als u Hem zoekt....

 

Maar wanneer ú bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid dan tot uw Vader, die verborgen is. En uw Vader, die ziet wat verborgen is, zal u belonen” (Matteüs 6:6)

Wanneer Jezus spreekt over het binnengaan van uw binnenkamer om de Vader te zoeken dan spreekt Hij over iets veel groters als een fysieke kamer. Het Oude Testament vertelt ons dat God Zijn volk in twee categorieën verdeelde: zij die Hem regelmatig in het verborgene zochten, en zij die dat niet deden.

Toen God boos werd op Israël vanwege hun afgoderij, plaatste Mozes zijn gebedstent buiten het kamp. De Schrift zegt: “Mozes nu zette op een flinke afstand buiten het kamp een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die een rechtszaak aan de Heer wilde voorleggen, ging naar deze tent” (Exodus 33:7). Temidden van alle afgoderij die plaatsvond in Israël nam Gods volk nog steeds de tijd om de Heer te zoeken. Dit zoekende overblijfsel wist dat ze buiten het kamp moesten gaan opdat zij niet ook in dezelfde afvalligheid zouden vallen als de rest van het volk.

Eeuwen laten begreep het volk onder Koning Asa waarom God hen zegende en voorspoed gaf, en waarom Hij hen in vrede bewaarde tegenover al hun vijanden: “want wij hebben de HERE, onze God, gezocht … Hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. En zij bouwden voorspoedig” (2 Kronieken 14:7).

Op een bepaald punt in de regeerperiode van Asa kwam er een leger Ethiopiërs op Israël af. “Toen riep Asa tot de HERE, zijn God, en zeide … HERE, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen. En de HERE deed de Kusieten de nederlaag lijden tegen Asa …” (verzen 11-13). Toen Asa werd aangevallen viel hij op zijn gezicht en richtte zich tot God in gebed – en God verhoorde dit gebed met overwinning.

Kort na die overwinning kwam Azarja de profeet naar Asa en zei: “De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten” (2 Kronieken 15:2). Met andere woorden: “Als u stopt met het zoeken naar God en stopt met het aanroepen van Zijn Naam in alles wat u doet, dan zal Hij u verlaten”.

Iedere keer dat Israël de Heer zocht zegende God hen: “doch keerden zij in hun benauwdheid tot de HERE, de God van Israël, terug en zochten zij Hem, dan liet Hij Zich door hen vinden” (15:4). Israël genoot van een rust wanneer zij God in gebed zochten en Hij verlostte hen altijd en gaf hen altijd richting en kracht.

David Wilkerson

Reacties

 

De zaligsprekingen, gelukkig met God

Wanneer de Here Jezus de berg opgaat, begint Hij met de zogenoemde bergrede, de basisprincipes van het Koninkrijk der Hemelen. Hij start met een opsomming en vertelt Zijn toehoorders wie gelukkig zullen zijn. Dit wordt de zaligsprekingen genoemd. Wie wil er niet gelukkig zijn?

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Matteüs 5:1-12 (NBV)

Gelukkig zijn

Iedereen wil gelukkig zijn. Geluk heeft te maken met tevredenheid over de huidige situatie. Het betreft ons gevoel van vrede en blijdschap. In de wereld waarin we leven zijn het vaak de omstandigheden die bepalen of we gelukkig zijn of niet. Sommigen wonen in een land met oorlog en armoede, waar het volgens deze omschrijving haast niet mogelijk is om geluk te kennen.

Het eerste dat Jezus Christus vertelt, wanneer Hij in Zijn rede op de berg de mensen ziet en toespreekt, is dat we gelukkig zijn wanneer ons leven verbonden is met God.

Ons leven verbonden met God

De mensen die nederig van hart zijn, zullen gelukkig zijn. Van nature zijn wij als mensen trots, hoogmoedig, of op zijn minst niet bereid anderen zomaar te dienen. Deze nederigheid kunnen we alleen bereiken wanneer we verbonden zijn met God. Wie zijn leven verbindt met God, door het aan Hem over te geven op basis van het verlossende werk van Jezus Zijn Zoon, zal op God gaan lijken.

Daarom zal God mensen gelukkig maken die treuren, want Hij zal ze troosten. God is opgetogen over mensen die hongeren naar gerechtigheid, mensen die barmhartig zijn, een zuiver hart hebben en vrede stichten. Al deze dingen zijn beschrijvingen van het karakter van God. Door ons leven aan Hem te verbinden wordt Zijn karakter beetje bij beetje in ons zichtbaar. Het gevolg is dat we geluk gaan ervaren, een vrede die alle verstand te boven gaat.

Geluk in slechte omstandigheden

Het geluk waarvan hier gesproken wordt, is afhankelijk van onze verbinding met God door Jezus Christus heen en dus niet afhankelijk van omstandigheden. Het is mogelijk gelukkig te zijn, Zijn vrede te ervaren, ook wanneer de omstandigheden slecht zijn. Wanneer we vervolgd worden omdat we gerechtigheid zoeken, wanneer we uitgescholden worden omdat we mensen vertellen dat we bij Hem horen, dan mogen we ons verheugen!

Onze beloning, dat we Zijn rust en vrede in ons hart mogen hebben, is niet alleen hier op aarde. We zullen ook straks in de hemel beloond worden met een rijke beloning
 
 
 
Reacties

 

God's droom over jouw leven

 

God heeft een unieke bestemming voor iedereen. De almachtige heeft dromen en verlangens voor jouw leven, die zoveel hoger, beter en krachtiger zijn, dan jij je op dit moment kunt voorstellen... God wil zoveel MEER doen en zoveel meer van ZICHZELF laten zien, dan wat je nu kent! In de Bijbel komt het telkens weer tot uiting: God wil het onmogelijke doen, doorheen gewone, zwakke mensen, zoals jij en ik. Niet die mensen die het allemaal menen te weten, vanuit hun eigen menselijke kennis. God openbaart zich als de almachtige, allerhoogste, glorieuze, overwinnende Heer, doorheen mensen die alles van Hem verwachten en niets van zichzelf. Ook vandaag roept de Geest van God tot jou en mij en tot alle christenen. Hij zoekt mensen die bereid zijn zich in alles door Hem te laten leiden. Hij wil ons losmaken van de dingen die ons hinderen, om door te breken tot het grote plan dat de Vader in de hemel met ons heeft. God wil ook JOU losmaken! Hij verlangt ernaar je op een hoger niveau brengen in zijn hart. Om vanuit zijn hart te gaan leven en niet langer vanuit je verleden, je pijn of je wonden. Kijk naar JEZUS!
Jezus spreekt persoonlijk tot je: "Stop met je zo te richten op je verleden en je pijn. Kijk niet langer naar de wonden van je verleden. Ik ben er voor JOU. Ik heb je verlost uit je verleden en Ik ben er NU voor jou. Kijk naar MIJ, zegt Jezus tot jou. Kijk naar de liefde die in Mijn hart is voor jou. Kijk naar mijn Woord, de Bijbel, waarin Ik je laat zien hoezeer Ik er ben voor jou. Denk niet dat Ik je vergeten ben. Denk niet dat Ik je verlaten heb. Ik kan je niet vergeten. Want je bent MIJN GELIEFDE. Ik heb je vrijgekocht met mijn bloed, zegt Jezus. Ik heb je apart gezet van deze wereld, om bij MIJ te horen. Kijk daarom naar MIJ, zegt Jezus. Kijk niet meer naar je verleden en je pijn en je verdriet. Want Ik ben er voor JOU. Ik heb een plan met je leven, mijn geliefde, zegt Jezus. Ik heb een plan met je pijn en je verwondingen, om daar mijn liefde in te brengen en je te laten zien dat Ik je kan gebruiken, zoals je je nooit had voorgesteld. Want Ik zal je herstellen. Ik wil je vrij maken, en je tot een groot licht maken in deze wereld. Maar laat los wat je zo heeft beziggehouden. Kijk naar Mij en niet naar je verwondingen. Kijk naar mijn Woord, de Bijbel. Lees in mijn Woord, mijn kind. Laat je hart vervuld worden met mijn waarheid, die je zal vrijmaken. Weet dat Ik in mijn woorden, de Bijbel, tot jou wil spreken, om je denken te veranderen. Want Ik wil mezelf laten zien aan jou. Ik wil je een beter zicht geven op Wie Ik ben en hoeveel Ik van je hou en wat Ik kan doen. Kijk daarom naar mijn Woord en laat je hart erdoor vervuld worden." - JEZUS CHRISTUS Getuig van JEZUS!
Het is in de Bijbel dat God zijn hart en zijn wil voor jou bekendmaakt. In onderstaande psalm uit de Bijbel zie je iets over Gods plan met jouw leven... Lees het eens aandachtig: "Groot bent u, Heer, aan u alle eer, u bent zo groot, u bent niet te doorgronden. Van geslacht op geslacht roemt men uw daden, verkondigt men wat u tot stand bracht. Spreken zal ik over uw grote schoonheid, uw grote majesteit, over uw wonderen, tot iedereen zal verkondigen hoe machtig, hoe ontzagwekkend u bent! Ja, ik zal vertellen hoe groot u bent, tot iedereen uw mateloze goedheid roemt en juicht om uw gerechtigheid! De Heer is vol vergeving, mild is hij, geduldig, zijn liefde is groot. De Heer is goed voor iedereen, voor al zijn schepsels is hij mild. Heel uw schepping brengt u dank, Heer, ook uw trouwe dienaars danken u. Zij zullen spreken van uw wereldwijd koningschap, vertellen van uw machtige daden, om alle mensen uw macht bekend te maken, uw grote luister, uw groot koningschap." (Psalm 145: 3-12) Voor sommigen die deze psalm lezen lijkt het wellicht wat te hooggegrepen. Want hoe kunnen wij nu Gods mateloze goedheid roemen, als we het zelf zo moeilijk hebben? Maar de waarheid is dat juist door onze zwakte heen, God zijn almacht wil laten zien. Als we ons maar leren richten op Hem en niet naar onszelf zitten te staren. Hij is de grote God, en Hij doet de wonderen - niet wij. Hij doet het door ons heen! Hij wil het door JOU heen gaan doen... Zelfs al heb je veel moeilijkheden meegemaakt in je leven en zelfs al vind je van jezelf dat je maar een grote nul bent. Dat is juist iets wat Jezus wil gebruiken om zijn licht krachtig doorheen te laten schijnen! Jouw pijn is een kanaal voor Gods genezing! Als Hij je begint te genezen en jou in zijn licht heeft gezet, kan Hij je gebruiken om zijn liefde veel intenser en krachtiger naar vele anderen te brengen. Hij wil je veranderen en je tot een kanaal van genezing voor VELEN maken. Echt waar. Kijk maar in de Bijbel. Daar zie je ook dat God de meest gewone, gebroken en verstoten mensen uitkoos, om zijn licht te laten schijnen in de donkere wereld. Gideon, Jefta, Mozes, David, Jozef, enz. waren allemaal mensen die veel verstotenheid, pijn en verdriet hadden gekend, soms zelfs door hun eigen ouders! God gebruikte maar zelden de grote geleerden, die alles in eigen wijsheid meenden te weten en konden presteren, in naam van God. De mensen die werkelijk gezonden werden door de Heer Zelf, waren vaak zij die zelf niets hadden en die afhankelijk waren van GOD ZELF, van zijn grote kracht en goedheid. Daarom schreef de apostel Paulus, die zo machtig door Jezus gebruikt werd, maar die kampte met ernstige persoonlijke worstelingen: "Kracht wordt juist ontplooid in zwakheid. Het liefst roem ik dus mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen." (2 Korintiers 12:9) Paulus was ooit een grote geleerde geweest en was tot het punt gekomen waarop hij zei: "Ik wil niet meer in eigen wijsheid functioneren." "Ik wil niet meer alles zelf controleren, vanuit mijn dogmatische denkbeelden." "Ik wil niet meer een man zijn die de kille 'wet' leert. Ik wil beseffen dat ik in mezelf zwak en hulpeloos ben. En ik wil in mijn zwakheid Gods grote kracht laten werken." Als gevolg daarvan kon Jezus Christus, door de heilige Geest die aan christenen gegeven wordt, heel diep doorwerken in Paulus. Het werk van Gods Geest in Paulus was zo sterk, dat het nog steeds elke dag honderden miljoenen mensen wereldwijd bemoedigt en inspireert. Mensen zoals jij! Maar de boodschap van de Bijbel is al eeuwenlang, dat God vandaag dezelfde grote wonderen wil doen, doorheen oprechte volgelingen van Jezus. God wil zijn grootheid, zijn liefde, zijn heerschappij laten zien, doorheen mensen als jij en ik. Dat wordt benadrukt in dit vers uit de brief van de apostel Jakobus: "Het gebed van iemand die de wil van God doet, bezit een krachtige uitwerking. Elia was iemand als wij. Hij bad vurig dat het niet zou regenen en drie en een half jaar lang viel er geen regen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land werd weer vruchtbaar." (Jakobus 5:16-18) Elia was een profeet die door de Heer van hemel en aarde op immens krachtige wijze gebruikt werd, met enorme impact op de geschiedenis van de mensheid. Doorheen Elia doodde God bijvoorbeeld honderden afgodenpriesters, die het volk in overtreding van Gods geboden hadden geleid, door zich te buigen voor verkeerde geesten. God keerde een heel land terug tot ware aanbidding, doorheen het werk van Elia. Hij had een bediening van diepe bekering en echtheid. Lees maar eens in de Bijbel over Elia, in 1 Koningen vanaf hoofdstuk 17! Maar wat zegt de Bijbel? "Elia was een mens zoals wij..." Het was zijn gebed, zijn diepe relatie met de allerhoogste, die ervoor zorgde dat de grootheid van God zichtbaar werd. Niet Elia's eigen kracht, kennis of kunstjes. En vandaag wil de almachtige God door jou heen dezelfde wonderen doen! Daarom is er de vraag: Wil jij jezelf elke dag - in alles wat je doet - aan de Heer van hemel en aarde overgeven? Wil jij je tijd en energie aan de Heer toewijden, in gebed, aanbidding en bijbellezen, om een echt kanaal van Hem te worden? Het is mijn groot verlangen dat ikzelf in Gods bestemming zal komen, ondanks mijn zwaktes en fouten. En dat er velen, zeer velen, door het lezen van LifeLetter tot het vervullen van Gods passie en droom over hun leven zullen komen. Het vraagt wel alles van je. Geen compromis, geen smoesjes, geen leugentjes om bestwil... Geen trucjes om jezelf goed te praten. Je moet door en door eerlijk zijn met jezelf en tot God en mensen komen, zoals je bent. Niet met een masker van schijnheiligheid en vroomheid. Gewoon jezelf zijn. Dan kan de kracht van Jezus Christus door je heen beginnen werken. Niet omdat jij zo bijzonder bent, maar omdat God mensen zoekt, die een kanaal van zijn licht en kracht willen zijn. Gewone mensen, die eerlijk zijn gemaakt door de heilige Geest.

Veel groetjes en zegen, David Sorensen

Real Life

 

Reacties
 
  photo immagineprincipalepaginzx4.gif
 
 
e Hoe kom je in je bestemming?
 
God is een Vader, die een schitterende bestemming heeft voor al zijn kinderen. Dus ook voor jou! Om jou in je bestemming te brengen, moeten er enkele dingen in je leven veranderen. Want Gods bestemming heeft te maken met het leren leven vanuit Gods zuivere liefde en diepe eerlijkheid. Je kunt niet met een oneerlijk hart en met verkeerde motieven in Gods plan voor je leven komen. venmin kan God kan je in je bestemming brengen als je koppig weigert te veranderen in enkele belangrijke karaktertrekken of gewoontes. De zaken die je het meest hinderen om ten volle in Gods plan te komen, zijn het moeilijkst om mee af te rekenen. De pijn is het diepst, de gewoonte het sterkst, de confrontatie ermee het meest schrikwekkend. Maar het is het meest op die punten noodzakelijk, om er door God (vaak via mensen) op gewezen te worden. Meestal zijn we er blind voor, omdat het zo diep in onze persoonlijkheid verweven is. De machten van het kwaad doen er alles aan om ons in deze onwetendheid te houden. Dan kunnen ze ons er immers van weerhouden om in onze bestemming met God te komen. Maar de enige manier om tot onze volle bestemming in God te komen, is als we God toestaan onze diepste pijnen en zonden te openbaren. Dan kan God ons helpen er vrij van te worden, door bekering en daaruit voortvloeiend intense genezing. God wil zijn waarheid brengen in die gebieden van ons leven waar we, zonder het te beseffen, besmet zijn door leugens. Als we weigeren te erkennen dat we met verborgen wonden en dieperliggende zondige invloeden in ons hart zitten, dan sluiten we de deur voor God en openen we de deur voor duisternis. Dan staan we niet in Gods licht. De machten van leugen zullen ons maar al te graag wijsmaken dat we niet meer door God genezen en gezuiverd dienen te worden. Zij voeden zich immers met onze innerlijke verwondingen. Zij werken in die gebieden waar Gods licht nog niet ten volle is doorgedrongen. Daar brengen ze allerlei zonde, zoals jaloezie, angst, controle en manipulatie, onzekerheid, ongeloof, haat en bitterheid, zelfrechtvaardiging, ijdelheid, verslavingen, en veel andere zondige neigingen. Als we kiezen voor ontkenning en dus leugen, dan heeft de duisternis vrij spel in ons hart. Hoeveel we ook weten over God en hoe christelijk en geestelijke we onszelf dan ook vinden, we zullen toch onder invloed van verwoestende duisternis blijven, die ons zal verhinderen van de man of vrouw te worden die God ons heeft bestemd om te zijn. Gods rijke zegen en prachtige beloften zullen dan maar ten dele vervuld kunnen worden. Want Gods rijke zegen stroomt pas ten volle in het volle licht, waar we bereid zijn Gods vlijmscherpe chirurgische mes ons innerlijk te laten reinigen. Hoe meer we rein van hart geworden zijn, hoe meer Gods overweldigende goedheid en zegen ons leven zal kunnen doorstromen. Helaas sluiten de meeste mensen op zeker moment hun ogen, voor datgene wat Gods Geest wil openbaren. De pijn is te diep, de vernedering is te ondraaglijk, de angst is te groot, of wat dan ook. Of ze zijn te eenvoudigweg trots om het toe te geven. Misschien genieten ze nog teveel van de lekkere smaak van de zonde... Wat de reden ook is: ze maken ineens de keuze om niet langer Gods mes van genezende, bevrijdende waarheid toe te staan. Ze slaan de weg van ontkenning in en gaan zich afsluiten voor God stem, die juist wil bevrijding en herstel brengen. Het gevolg is dat Gods wil aan hun neus voorbijgaat. Want God wil en kan alleen zijn volmaakte plan uitwerken in ons, als we Hem toestaan ons hart te besnijden, op een heel diepe wijze. "Besnijd je voor mij, de Heer, maar leg dan ook je hart voor mij open." (Jeremia 4:4) De Heer heeft er veel verdriet van hoe vele van zijn kinderen wegvluchten zodra Hij werkelijk hun diepste verwondingen begint aan te raken. Want Hij wil ze juist genezen en bevrijden! Hij wil niets liever dan ons allemaal op zo'n manier innerlijk hervormen door zijn Woord en zijn Geest, dat we in staat worden gesteld om in onze roeping te gaan wandelen. Gods liefdevolle bestraffing Als we koppig volharden in ontkenning, dan moet God soms kiezen voor heel harde, pijnlijke maatregelen, om ons tot besef te brengen. Net als een liefhebbende Vader soms zijn kind hardhandig moet aanpakken, om het op te voeden. "Want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt." (Hebr. 12:6) Alleen is de hand van God soms veel krachtiger dan een menselijke bestraffing. Want God heeft echt onze redding op het oog. Hij weet hoe diepgeworteld onze zonde soms is. Daarom zal Hij soms hardgrondige maatregelen moeten treffen, om onze hoogmoed en eigenzinnigheid te verbrijzelen. Hij doet dat niet graag. Maar Hij weet, als liefhebbende Vader, hoe noodzakelijk het is. "Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade; slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen." (Klaagliederen 3:23, 33) Maar jij kunt er zelf voor zorgen dat God je niet op een strenge manier moet aanpakken. Door Hem zelf te vragen om de diepste pijnen, angsten, hoogmoed, zonden in je innerlijk, enz. te openbaren. En door op de momenten dat God dat doet en je dus in extreme pijn, moeite of spanning terechtkomt, de keuze te maken om niet te vluchten in ontkenning of trots of angst of zelfbescherming of wat dan ook. Kies op dat moment juist om je te vernederen onder Gods hand, en sta God toe je te laten zien wat er in je hart aanwezig is. "Verneder je onder de machtige hand van God, dan zal Hij je verhogen op de juiste tijd." (1 Petrus 5:6) Begin niet anderen aan te wijzen als oorzaak van je pijn, zelfs als ze (deels) oorzaak zijn. Vraag je Vader om in jouw eigen hart te werken. Dat zal je tot grote kracht en vrijheid brengen! Kies om Gods vlijmscherpe zwaard toe te staan, dat je reinigt. "Want het woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken. Het ontleedt de verlangens en de gedachten van de mens." (Hebr. 4:12) Als je de keuze maakt om Gods Geest zijn diepe, snijdende, openbarende, bevrijdende werk te laten doen, zul je een stralend wit mens worden, die veel sterker kan staan in de machtige beweging van God. Dan zul je veel meer een getuigenis worden in deze wereld, waar iedereen zichzelf zo goed vindt en waar niemand zijn fouten werkelijk wil toegeven. Maar het hangt af van jou. Wil je je hoogmoed en angst loslaten? Kun je God vertrouwen? Ben je bereid om al je eigen zekerheden, je eigen controle, los te laten en God alles te laten leiden? Als je dat kunt, zul je verbaasd zijn van wat de almachtige God in je leven gaat doen... "Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat je genezing ontvangt." (Jakobus 5:16) "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming." (Spreuken 28:13)
@Real Life
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl