Beloved Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
Een gebed om bevrijding voor elke dag
 
Lieve Heer Jezus, ik kom herstel te vinden in U, om mijn plaats in U te vernieuwen, mijn trouw aan U te bevestigen en al de genade en barmhartigheid te ontvangen die ik vandaag zo hard nodig heb. Ik eer U als mijn soevereine Heer. Ik geef elk aspect van mijn leven totaal aan U over. Ik geef U mijn lichaam als een levend offer. Ik geef U mijn hart, ziel, verstand en kracht. Ik geef U ook mijn geest. Bedek mij met uw bloed: mijn geest, ziel en lichaam. Ik vraag uw Heilige Geest om mijn eenheid met U te herstellen, mij te verzegelen in U en mij te leiden tijdens dit gebed. Lieve God, heilige en zegevierende Drie-eenheid, U alleen bent al mijn aanbidding waard, U alleen komt mijn toewijding toe, al mijn lof en vertrouwen, heel mijn leven. Ik loof U, buig mij voor U en geef U mijn hart. Bij U zoek ik het leven. U bént het Leven en bent mijn leven geworden. Ik verwerp alle andere goden en afgoden. Ik geef U de plaats in mijn hart die U alleen waard bent. Ik belijd dat alles om U draait en niet om mij. U bent de held van dit verhaal. Vergeef mij al mijn zonden. Kijk of er iets in mij is wat U niet behaagt en maak het mij bekend. Breng alle overeenkomsten aan het licht die ik met de Vijand heb gesloten, zodat ik me ervan kan bekeren en uw genade kan ontvangen.
Hemelse Vader, dan U dat U mij liefhebt en dat U mij al hebt uitgekozen voordat U de wereld schiep. U bent mijn ware Vader %u2013mijn schepper, mijn verlosser, mijn steun en mijn levensdoel. Ik heb U lief, ik vertrouw U, ik aanbid U. Dank U dat U mij uw liefde hebt betoond door uw enige Zoon te zenden, als een offer waardoor ik leven heb ontvangen. Ik aanvaard Hem en heel zijn werk. Dank U dat U mij in Christus hebt inbegrepen, mijn zonden vergeeft, mij zijn rechtvaardigheid schenkt, mij compleet maakt in Hem. Dank U dat U mij levend maakt met Christus, dat U mij opwekt met Hem, dat ik samen met Hem aan uw rechterhand mag zitten, dat ik bekleed ben met zijn gezag en dat ik bekrachtigd ben door uw Heilige Geest. Ik aanvaard alles onder dankzegging en geef U de volledige zeggenschap over mijn leven. Heer Jezus, dank U dat U voor mij gekomen bent, dat U mij hebt vrijgekocht met uw eigen leven. Ik eer U als mijn Heer. Ik aanvaard U van harte als mijn Verlosser. Ik ontvang alles wat door uw kruisiging is bereikt. Door uw bloed zijn al mijn zonden weggewassen, is mijn oude natuur uitgewist en mijn hart voor God besneden. Door uw bloed zijn alle aanspraken op mijn leven krachteloos gemaakt. Ik neem mijn plaats in aan uw kruis en in uw dood, waardoor ik gestorven ben voor de zonde, de wereld, mijn eigen vlees en de Boze. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik neem mijn kruis nu op en kruisig mijn oude natuur met haar trots, ongeloof en afgoderij. Ik leg mijn oude natuur af. Ik stel het kruis van Christus tussen mij en alle mensen, geesten en dingen. Heilige Geest, laat de volheid van Christus%u2019 kruis tot uitwerking komen in mijn leven. Ik aanvaard die onder dank en geef U de volledige zeggenschap over mij.
Heer Jezus, ik aanvaard U van harte als mijn nieuwe leven en als mijn heiliging. Ik aanvaard de overwinning van uw opstanding, waardoor ik ben opgewekt tot een nieuw leven, tot een nieuwe levenswandel, dood voor de zonde en levend voor God. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet langer zelf, maar Christus leeft in mij. Ik mag regeren in het leven door U. Ik doe de nieuwe mens aan %u2013heilig en nederig, rechtvaardig, zuiver en waarachtig. Christus is mijn leven. Hij geeft mij kracht. Jezus, ik aanvaard U oprecht als mijn gezagsdrager, die voor mij Satan en zijn rijk heeft overwonnen. Ik aanvaard de uitwerking van uw hemelvaart, waardoor Satan is veroordeeld en neergeworpen, en zijn trawanten zijn ontwapend. Alle heerschappij in de hemel en op de aarde is aan U gegeven, Jezus, en ik heb mijn vervulling gevonden in U. Door uw hemelvaart ben ik met U gezet aan de rechterhand van de Vader en met U in een gezagspositie geplaatst. Ik stel mijn leven, mijn gezin, mijn huishouden en mijn omgeving onder uw gezag en heerschappij. Ik vertrouw erop dat uw werk %u2013kruis, opstanding en hemelvaart- voldoende is voor de strijd tegen Satan, zijn rijk, zijn afgezanten, en allen die mij en mijn omgeving belagen. U woont in mij, en U bent machtiger dan hij die in de wereld is. (Christus heeft mij het gezag gegeven om de machten van de Boze te overwinnen. En ik maak gebruik van dat gezag tegen elke vijand in de naam van Jezus Christus.) Heilige Geest, ik wil de volle uitwerking van Christus%u2019 hemelvaart in mijn leven zien. Ik aanvaard U als mijn advocaat, mijn trooster, mijn sterkte, mijn gids. Dank U dat U mij in Christus hebt verzegeld. Ik eer U als mijn Heer en vraag U mij in alle waarheid te leiden, mijn leven te zegenen en me steeds verder in Jezus te brengen. Ik stel mijn leven helemaal voor U open %u2013lichaam, ziel en geest. Vervul mij, wees bij mij in alles wat ik doe. Laat de gaven in mij werken die U op de Pinksterdag hebt gegeven. Vul mij opnieuw, Heilige Geest. Ik aanvaard U onder dankzegging en geef U de volle zeggenschap over mijn leven. Hemelse Vader, dank U dat U mij alle geestelijke zegen hebt gegeven, in Jezus Christus. Ik aanvaard die van harte en ik vraag de Heilige Geest ze allemaal in mijn leven uit te werken. Dank U voor het bloed van Jezus. Was ook vandaag mijn zonden en het kwaad van mij af met zijn bloed. Ik trek uw wapenrusting aan: de gordel van de waarheid, het harnas van de gerechtigheid, de sandalen om bereidwillig het evangelie van de vrede te verkondigen, evenals de helm van de verlossing. Ik neem het schild van het geloo op en het zwaard van de Geest %u2013uw Woord- in de hand. Met deze wapens bestrijd ik de boze in uw naam. En bij alles wil ik bidden in de Geest, sterk zijn in U en in uw macht. Vader, dank U voor uw engelen. Ik roep hen op om in de naam van Jezus Christus te strijden voor mij en mijn gezin. Laten zij mij mogen beschermen deze dag. Dank U voor degenen die voor mij bidden. Ik belijd dat ik hun gebeden nodig heb. Ik vraag U om hun uw Geest te geven, zodat zij mij met hun gebed en voorbede kunnen blijven steunen. Nogmaals, ik roep de heerschappij van de Heer Jezus Christus uit over mijn leven, mijn gezin en mijn omgeving. Dit alles bid ik in de naam van Jezus Christus. Hem komt alle lof en dank toe.
Bron: de fascinerende vrouw -  john & stasi eldredge
 
Reacties
 
 
 
 
 
Dankbaarheid
 
Ik ga uw poorten binnen om U te danken, en uw voorhof om U te loven. Want U bent goed, Uw liefde kent geen grenzen, Uw troon gaat van generatie op generatie."1"
Ik breng met vreugde dank aan mijn Vader; Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die mij verlossing heeft gebracht, de vergeving van mijn zonden."2"
Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God."3"
Onder alle omstandigheden dank ik U! Want dat is wat U van mij verlangt, want ik ben één met Christus."4"
Ik ben over niet bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren."5"
Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben ik geroepen als een deel van het lichaam, en ik ben dankbaar."6"
Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus, doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem"7"
1 Psalm 100:4,5(Willibrord) 2 uit Kolossenzen 1:12-14(NBV) 3 Hebreeën 12:28 4 1Tessalonicenzen 5:18 5 Filippenzen 4:6,7(NBV) 6 Kolossenzen 3:15 7 Kolossenzen 3:17
 
Bron: DPM
 
Reacties
 
Vertrouwen in Gods bescherming
 
 
 
Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt,
zal niets uitrichten,
en elke tong die ons veroordeelt,
stellen wij in het ongelijk.
Dit is ons erfdeel als knecht des Heren
en onzegerechtigheid is van U, O Here der Heerscharen.
Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
of die ons schade of kwaad willen doen,
of die ons hebben afgewezen,
vergeven wij hen,
en nadat wij hen vergeven hebben,
zegenen we hen in de naam van de Heer*.
Nu verklaren wij, O Heer,
dat U en U alleen onze God bent.
En buiten U is er geen ander
- een rechtvaardig God en redder;
de Vader, de Zoon en de Geest
- en wij aan bidden U!
Wij onderwerpen onszelf vanavond opnieuw aan U
inonvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging, Heer,
doen we wat Uw woord aangeeft:
Wij wederstaan de duivel;
al zijn druk, zijn aanvallen,zijn misleidingen, e
lk instrument of elke persoon die hij
probeert tegen ons te gebruiken.
Wij buigen niet!
We wederstaan hem en wijzen hem van ons uit
in de naam van Jezus.
Specifiek verwerpen wij:
 
zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker,
allergieën, virussen en elke vorm van toverij.
 
Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer
van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn,
maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden,
die U heeft gezegend in alles**:
 
vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning,
voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.
 
 
 
Amen!
 
 
* Zie Mattheus 5:"43 en Romeinen 12:14
** Zie Galaten 3:13-14 en Genesis 24:1
 
 
 
Bron: DPM
Lees meer...
 
GODS BORDUURWERK

Het gaat vaak niet zoals wij willen
we begrijpen niet dat het zo moet
we kunnen niet altijd zeggen
wat God doet, ja dat is goed.
 
We kunnen niet begrijpen
dat God alles overziet
wij zien slechts ons eigen deel
ons eigen leed, meer zien we niet.
 
God ziet van het borduurwerk
ook de bovenkant
wij zien slechts draden en knopen
dus alleen de onderkant.
 
God houdt heel het borduurwerk
veilig in Zijn Hand
Hij weet hoe het worden moet
Hij ziet de boven- èn onderkant.
 
Al struikel je over draden
en gaat het niet zoals je wil
vertrouw toch maar op God de Vader
Zijn weefgetouw staat nooit stil!
 
 
 
Auteur: Onbekend

Lees meer...   (2 reacties)
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Here is mijn beschermer;
zoals mijn schaduw mij nooit verlaat,
blijft ook Hij altijd bij mij. (1) 

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,
want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw. (2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U,
want U geeft mij rust. Ik neem uw op mij en leer van U,
want U bent zachtmoedig en nederig van hart,
en ik zal rust vinden voor mijn ziel. (3)

U hebt mij immers altijd beschermd;
Bij U schuilde ik tegen de vijand.
Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven.
laat mij bij U morgen schuilen,
veilig onder uw vleugels. (4)
 
 
1. Psalm 121:1-2
2. Psalm 91:1-2
3. Mattheus 11:28-30
4. Psalm 61:3-4
 
 
Bron:DPM
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
Verootmoediging
 
 
 
Here, wie zal bestaan,
als U de ongerechtigheden in gedachtenis houd? (1)
Maar zover als het oosten is van het westen,
zover doet u onze ongerechtigheden van ons. (2)
Daarom verneder ik mij onder uw machtige hand,
opdat U mij zult verhogen op uw tijd (3)
Ontzondig mij met Hysop, dan ben ik rein,
was mij met het bloed van Jezus,
dan ben ik witter dan sneeuw. (4)
Schep in mij een rein hart,
en vernieuw in mijm binnenste een vaste geest. (5)
Als offer van aanbidding breng ik
U mijn verbroken geest,
want een verbroken en verbrijzeld
hart veracht Gij niet, o God. (6)
Behoed mij voor overmoed,
laat die over mij niet heersen;
dan ben ik onberispelijk en
vrij van grove overtredingen (7)
Doorgrond mij, o God en ken mijn hart;
Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg. (8)
 
 
(1) Psalm 130:3
(2) Psalm 130:12
(3) 1 Petrus 5:6
(4) Psalm 51:9 / 1 Joh. 1:7
(5) Psalm 51:12
(6) Psalm 51:19
(7) Psalm 19:14
(8) Psalm 139:23-24
 
 
Bron:DPM
Lees meer...
 
 
 photo aspbratt-22-011-550x372.gif
 
Hoop
 
De God van de hoop vervult mij nu met
Louter vreugde en vrede in mijn geloof
Om overvloedig te zijn in de hoop,
Door de kracht van de Heilige Geest.
(1)

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen,
Zodat ik een krachtige aansporing heb
Om de hoop te grijpen die voor mij ligt.
Haar heb ik als een anker van mijn ziel,
Dat veilig en vast is.
(2)

Want geloof is de vaste grond van
De dingen die ik hoop.
(3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U,
Die in mij een goed werk bent begonnen,
Dit ten einde toe zal voortzetten,
Tot de dag van Christus Jezus.
(4)

Want Uw barmhartigheden houden niet op;
Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!
Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here,
Daarom zal ik op U hopen. (5)

 

Amen!


(1) Romeinen 15:13
(2) Hebreëen 6:18,19
(3) Hebreëen 11:1
(4) Filipenzen 1:6
(5) Klaagliederen 3:22b-24
 
Bron: DPM
 Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl