Beloved Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties

 

 

De binnenkamer van gebed

Jeremia profeteerde dat alle herders die weigeren om God in gebed te zoeken zullen falen: “Want verdwaasd zijn de herders, de HERE zoeken zij niet; daarom hebben zij geen verstand en is heel hun kudde verstrooid” (Jeremia 10:21).

Het tafereel dat Jeremia beschrijft is precies wat we vandaag de dag zien in de kerk. Veel herders zijn lui en nalatig geworden. Ze zien hun roeping enkel als een baan – als een loonstrook. Ze leunen op de arm van vlees in plaats dat ze zoeken naar het kennen van Gods hart door gebed. Ze hebben alle kracht verloren om te voeden en om hun schapen bijeen te houden, en de schapen raken zo verspreid.

De eenheid die ooit de kerken sterk hield valt nu uiteen. Jeremia zei het volgende over deze dag: “Mijn tent is vernield en al mijn koorden zijn losgerukt; mijn kinderen zijn van mij weggegaan en zijn er niet; geen is er meer, die mijn tent spant, mijn tentkleden opricht” (10:20). De koorden waar hij van spreekt, de bindende kracht van God die de eenheid onderhield tussen het volk, was uitgewist. De schapen waren verstrooid en er was zo’n onreinheid binnen het priesterschap, dat niemand nog durfde om nabij de heilige dingen van God te komen. Geen enkele priester was waardig om de heilige gordijnen aan te raken.

Ik wil me richten tot diegene die zoeken naar God: Heeft u een binnenkamer van gebed? Een “binnenkamer” hebben betekent simpelweg om ingesloten te zijn met God, waar en wanneer dat dan ook is, waarbij u voldoende tijd besteed om Hem te zoeken en Zijn Naam te roepen (zie Matteüs 6:6).

“Binnenkamer van gebed” kan ook duiden op “gebedsgewoonte”. Heeft u een dagelijkse gewoonte waarbij u alleen bent met God? “Dagelijkse praktijk” betekent dat u uzelf heeft gedisciplineerd om voor het aangezicht van God te verschijnen, waarbij u een hart heeft dat zegt: “Ik moet mezelf insluiten met God – ik moet met vandaag nog met mijn Vader spreken!”.

Soms bevind mijn binnenkamer zich in mijn auto. Het is vaak ook mijn kantoor thuis of op de straten van New York. Een paar weken geleden was het het strand in Florida, waar ik urenlang heb gewandeld, ingesloten met God.

Het soort gebed waar ik hier over spreek heeft te maken met intimiteit met God – het alleen zijn met Hem. Jezus waarschuwde ons tegen hypocrisie in gebed. Hij maakte een dramatische vergelijking tussen diegene die God in het verborgene zoeken en diegene die zo bidden dat iedereen het kan zien en hen heilig vind.

David Wilkerson

 

 photo www_tvn_hu_e721ace239432844869a99f93baa581d.gif

 

Reacties

 

 

 

Als u Hem zoekt....

 

Maar wanneer ú bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid dan tot uw Vader, die verborgen is. En uw Vader, die ziet wat verborgen is, zal u belonen” (Matteüs 6:6)

Wanneer Jezus spreekt over het binnengaan van uw binnenkamer om de Vader te zoeken dan spreekt Hij over iets veel groters als een fysieke kamer. Het Oude Testament vertelt ons dat God Zijn volk in twee categorieën verdeelde: zij die Hem regelmatig in het verborgene zochten, en zij die dat niet deden.

Toen God boos werd op Israël vanwege hun afgoderij, plaatste Mozes zijn gebedstent buiten het kamp. De Schrift zegt: “Mozes nu zette op een flinke afstand buiten het kamp een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die een rechtszaak aan de Heer wilde voorleggen, ging naar deze tent” (Exodus 33:7). Temidden van alle afgoderij die plaatsvond in Israël nam Gods volk nog steeds de tijd om de Heer te zoeken. Dit zoekende overblijfsel wist dat ze buiten het kamp moesten gaan opdat zij niet ook in dezelfde afvalligheid zouden vallen als de rest van het volk.

Eeuwen laten begreep het volk onder Koning Asa waarom God hen zegende en voorspoed gaf, en waarom Hij hen in vrede bewaarde tegenover al hun vijanden: “want wij hebben de HERE, onze God, gezocht … Hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. En zij bouwden voorspoedig” (2 Kronieken 14:7).

Op een bepaald punt in de regeerperiode van Asa kwam er een leger Ethiopiërs op Israël af. “Toen riep Asa tot de HERE, zijn God, en zeide … HERE, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen. En de HERE deed de Kusieten de nederlaag lijden tegen Asa …” (verzen 11-13). Toen Asa werd aangevallen viel hij op zijn gezicht en richtte zich tot God in gebed – en God verhoorde dit gebed met overwinning.

Kort na die overwinning kwam Azarja de profeet naar Asa en zei: “De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten” (2 Kronieken 15:2). Met andere woorden: “Als u stopt met het zoeken naar God en stopt met het aanroepen van Zijn Naam in alles wat u doet, dan zal Hij u verlaten”.

Iedere keer dat Israël de Heer zocht zegende God hen: “doch keerden zij in hun benauwdheid tot de HERE, de God van Israël, terug en zochten zij Hem, dan liet Hij Zich door hen vinden” (15:4). Israël genoot van een rust wanneer zij God in gebed zochten en Hij verlostte hen altijd en gaf hen altijd richting en kracht.

David Wilkerson

Reacties

 

 
 
 
 
Het gebedsleven

“Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn” (Prediker 5:1) Regelmatig zijn lange gebeden pretentieus, er is een verlangen om langzaam het gebed op te bouwen tot iets krachtigs; een ambitie om het gebedsleven van ware mannen van God te dupliceren; een subtiele poging om God te overweldigen met een omhaal aan woorden in de hoop Hem tot actie aan te kunnen zetten. Ik vraag me serieus af of dit nooit gaat vervelen voor God? Zou Hij verlangen naar meer gebeden en verzoeken die omlijst zijn met bondigheid en intelligentie? Sommigen van ons gaan onze binnenkamer in en laten de woorden uit onze mond stromen. We worden langdradig en komen met allerlei cliche’s die we ooit eens ergens gehoord hebben. We komen met zinloze verzoeken en vaste aanbiddings-patronen voor het aangezicht van de Heer. Maar God verdient een intelligente, beknopte samenvating van onze behoeften, een oprechte aanbidding zonder enige bijbedoeling, en een waardigheid gebaseerd op ons respect voor de Koning der Koningen. Wees specifiek wanneer je in gebed gaat, en de Heer zal specifiek zijn tegen jou in Zijn antwoord. Er is in de troonzaal geen plaats voor nonchalantie, neem het niet te licht op. Jezus zei “Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij” (Matteus 26:38). Het ware doel van gebed is dat we genieten van onze persoonlijke omgang met de Heer. Het menselijk hart is terughoudend als het er op aankomt in Gods aanwezigheid te verblijven, en bevredigd zichzelf met een “korte toewijding”. Dit betekent een korte tijd ergens laat op de avond of vroeg in de morgen, waarin snel een schietgebedje er uit gegooid wordt en er even vlug wat door de bijbel gebladerd wordt, waarbij datgene wat men leest nauwelijks opgenomen wordt. Al het getuigen, evangeliseren en werken in de wereld kan een mens niet verexcuseren van zijn plicht en voorrecht om zichzelf in te sluiten in zijn/haar binnenkamer met God. En dan ingesloten te blijven net zolang totdat de vleselijke ziel veranderd wordt! Geen enkel mens zou moeten bidden zonder te werken, en geen enkel mensen zou moeten ploeteren zonder gebed. Elk geschenk van God kost u wat, ware mannen en vrouwen van God voelen zich te zwak om de vijand te confronteren zonder dagelijks, aanhoudend gebed
 
 @David Wilkerson
 
Reacties

 

 

In the quiet of this hour
As I kneel before You now
I believe Your promise
To be faithful
I don´t always understand
What Your perfect will demands
But I learn to trust You more
In Your presence Lord

In Your presence
There is comfort
In Your presence
There is peace
When we seek to know Your heart
We will find such blessed assurance
In Your holy presence Lord
There can be such sweet reward
When we wait upon the Lord
As we take the time
He gives His perfect wisdom
To be found in Him alone
All our deepest secrets known
We´re surrounded by His grace
When we seek His face
In Your presence
There is comfort
In Your presence
There is peace
When we seek the Father's heart
We will find such blessed assurance
An ever open door
To know our Savior more
In the presence of the Lord
 
Sandi Patti
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl