Beloved Place
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties
Overwinning in Lofprijs

 

 

 

Overwinning in Lofprijs

 

In de bijbel vinden we drie begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar die toch verschillend zijn: aanbidden, lofprijs en dankzegging. Allemaal komen ze geregeld in de bijbel, dus is het belangrijk dat we ze kunnen onderscheiden. De woorden die de bijbel gebruikt voor aanbidding beschrijven in de eerste plaats houdingen van het lichaam: het hoofd buigen, het hele lichaam buigen, jezelf uitstrekken op de grond – en eigenlijk symboliseren deze houdingen een geestelijke realiteit: de menselijke geest buigt zich voor God en geeft zich over aan Hem. Lofprijs is – anders dan een houding – meer een uiting. De bijbel zegt heel duidelijk dat lofprijs ‘over de lippen’, oftewel ‘uit de mond’ moet komen. En dankzegging komt als we Hem danken voor wat Hij heeft gedaan. In aanbidding komen we in contact met Gods heiligheid; in lofprijs richten we ons op Gods grootheid, en in dankzegging kijken we naar Gods goedheid. 

In deze studie zullen we ons richten op één van deze drie thema’s, namelijk lofprijs. In Psalm 48:1 staat:  Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, in de stad van onze God, op zijn heilige berg. 

De Heer is groot, en om die reden moet Hij geprezen worden. Lofprijs richt ons op Gods grootheid en die lofprijs hoort bovendien in verhouding te staan tot Zijn grootheid. Om ons hierin aan te moedigen zullen we kijken naar zeven bijbelse feiten over lofprijs. 1.   Lofprijs is Gods adres, zijn woonplaats  Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op (KJV: woont in) lofzangen Israëls. (Psalm 22:3)

Lofprijs is dus de plaats waar God woont. Als jij wilt zijn waar God verblijft, dan moet je Hem gaan lofprijzen. Het Hebreeuwse woord dat betekent ‘ergens wonen’ is hetzelfde woord als het woord voor ‘plaatsnemen’ of ‘zitten’. Een ‘nederzetting’ is bijvoorbeeld een plaats ‘waar men zich neerzet’ of ‘waar men neerzit’. Andere vertalingen, zoals de New King James bijbel hebben dit dus eveneens juist vertaald met: ‘U bent de Heilige, die troont in de lofprijs van Israël.’ Lofprijs is dus Gods zetel, zijn troon. Onze lofprijs maakt Hem echter niet tot Koning; Hij is Koning, of we Hem nu lofprijzen of niet. Maar als we Hem prijzen, bieden we Hem wel zijn troon aan. We verwelkomen Hem en erkennen Hem als koning, waardoor zijn koningschap ook merkbaar voor ons gaat worden. Lofprijs is dus Gods woonplaats en zijn troon. 2.   De weg naar Zijn aanwezigheid
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met een lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam; want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw (NIV: zijn waarheid) reikt tot in verre geslachten. (Psalm 100:4-5)

Lofprijs en dankbaarheid is de weg naar Gods aanwezigheid; de weg om zijn poorten binnen te gaan en in zijn voorhoven te komen. Vervolgens geeft de bijbel ons drie redenen om God te prijzen. Ten eerste: Hij is goed. Ten tweede: Zijn genade (goedertierenheid) duurt voor eeuwig en ten derde: Zijn waarheid blijft standhouden in alle generaties. Elk van deze drie stellingen blijft altijd waar, wat er ook gebeurt. Als je in Gods aanwezigheid wilt komen, dan is dit de enige poort. Er is geen andere.

Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. (Jesaja 60:18) 

 

God woont in een stad die ommuurd is door muren met de naam ‘Redding’ (heil). De bijbel benadrukt dat de enige manier om binnen die muren te komen, is door de poorten, en de poorten heten Lof. Met andere woorden, zonder lofprijs is er geen toegang tot Gods aanwezigheid en tot de plaats waar zijn mensen verblijven. 3.   Lofprijs en Gods zegen Verlos ons, Here, onze God, verzamel ons weder uit de volken, opdat wij uw naam loven, opdat wij uw heilige naam loven, ons beroemen in uw lof. (Psalm 106:47)  

Lofprijs is voor God de reden om ons te zegenen; het is als de rente op wat Hij in ons heeft geinvesteerd. God redt ons en brengt ons bij elkaar om gemeenschap met Hem en met elkaar te hebben, omdat Hij wil dat wij zijn naam dankbrengen, en ons ‘beroemen’, dus triomferen in zijn lof. David had een moeilijke, donkere periode in zijn leven meegemaakt. Velen van ons kennen soortgelijke situaties en perioden. In Psalm 30:12-13 lezen we:  

Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat (hier zien we dus het doel) mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.  

God heeft ons gezegend met verlossing, maar dit heeft Hij gedaan met een doel: opdat onze ziel (vanuit de grondtekst kan dit ook vertaald worden met onze tong) Hem zou lofprijzen en… nimmer verstommen. Het eerste doel waarvoor God ons allemaal een tong heeft gegeven, is om Hem te prijzen. Toch zijn er legio belijdende christenen die hun tong maar al te gemakkelijk laten verstommen, bijvoorbeeld door teleurstelling, of boosheid naar God of naar anderen, of kritiek, of gevoelens van minderwaardigheid… Bedenk dat God je heeft gezegend, bevrijd, en je verdriet heeft weggenomen, opdat je tong, je ziel, Hem blijft prijzen en niet zal verstommen.  

  1. 4.      Ons geestelijke gewaad 

Lofprijs is deel van onze geestelijke kleding. Jesaja 61 spreekt over de komst van de Messias en zegt in vers 2-3 dat Hij ‘alle treurenden zal troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest’. 

In moderne taal is een kwijnende geest hetzelfde als depressiviteit. Maar als je besluit het gewaad van lofprijs aan te trekken, dan zal de geest van zwaarte het veld ruimen. Een andere bijbeltekst zegt: Verheugt U in de Here, gij rechtvaardigen, want lofprijs van de oprechten is prachtig. (Psalm 33:1, NIV). Met het gewaad van lofprijs aan ben je op je mooist. Het staat je prachtig en laat je op je best tevoorschijn komen. 

  1. 5.      Redding en Lofprijs  

Lofprijs is ook een vorm van bevrijding. God zegt in Psalm 50:23:  

Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien. 

Door God te prijzen, openen we voor Hem de weg om een wonder te doen in ons leven. In de bijbel staan vele verhalen waarin God bovennnatuurlijke ingrijpen het gevolg is van lofprijs. Een van de bekendste voorbeelden staat in 2 Kronieken. Een sterk vijandig leger was opgetrokken tegen Juda, en koning Josafat realiseerde zich dat zijn leger veruit in de minderheid was. Dus nam hij zijn toevlucht tot geestelijke wapens. Voordat ze naar het slagveld trokken, deden ze gehoorzaam aan Gods instructies het volgende:  

Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op, die de Here een lied zongen en Hem loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en zeiden: Looft de Here, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (2 Kronieken 20:21)  

Zoals velen al hebben geconcludeerd, is dat een heel opmerkelijke aanvalstactiek! In plaats van de tanks stuurden ze het kerkkoor dat God grootmaakt voorop. En het klinkt dwaas, maar de strategie werkte. Toen Gods kinderen de Heer begonnen de loven en prijzen, greep God in en rekende af met hun vijanden. 

Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Here de Ammonieten, de Mabtieten en de lieden van het gebergte van Seïr, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen. (vers 22) 

In het Nieuwe Testament lezen we over Paulus en Silas in de gevangenis. Het is midden in de nacht. Ze zijn gegeseld, hun ruggen rood van het bloed, en ze zitten in de binnenste kerker onder de strengste bewaking, met hun handen en voeten in het blok. Wat is het eerste dat ze doen? 

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. (Handelingen 16:25-26, NBV)  

Alle deuren gingen open en ieders boeien gingen los! Lofprijs veroorzaakte een aardbeving; God greep in met een wonder! Dit is een belangrijk bijbels principe, dat ook vandaag nog geldt. Hoe ondoordringbaar de gevangenis van je situatie ook mag lijken, de deuren gaan open en al je boeien gaan los als je door lofprijs Gods dynamische kracht uitnodigt. Als je wilt dat God ook in jouw leven wonderen doet en doorbraak geeft in moeilijke situaties, dan is de sleutel daarvoor jouw lofprijzing. En gewoonlijk komt die uitdaging juist op momenten dat je in het natuurlijke juist helemaal ngeen zin hebt om de Heer te prijzen. 

  1. 6.      Een geestelijk wapen  

Lofprijs is ook een wapen in geestelijke strijd. David zegt in Psalm 8:3 tegen de Heer: 

Uit de mond van zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. 

De vijand en wraakgierige is natuurlijk satan. We moeten hem het zwijgen opleggen omdat hij ons dag en nacht aanklaagt voor de troon van God. Hoe doen we dat? De kracht die ‘uit de mond’ komt zal het doen, maar er staat niet precies wat er bedoeld wordt met de ‘sterkte uit de mond’. Maar Jezus haalt deze zelfde psalm aan in Mattheüs 21:16:  

Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid? 

David zei: ‘Hebt gij sterkte gegrondvest’; Jezus, geïnspireerd door de Heilige Geest, veranderde deze zinsnede in: ‘Hebt gij lof bereid’ (NIV: Hebt bij volkomen lof bereid...) Hieruit zien we dus dat de kracht die God heeft voorzien voor zijn kinderen is volmaakte lofprijs. Als wij God volkomen lofprijzing brengen in de onzichtbare wereld die we met onze ogen niet kunnen waarnemen, dan leggen we satan het zwijgen op. We snoeren hem de mond en we ontnemen hem zijn grootste wapens, namelijk aanklacht en beschuldiging. Geen wonder dat hij wil voorkomen dat je de Heer begint te prijzen. 

  1. 7.      Lofprijs, een offer 

Tenslotte is lofprijs ook een offer; het kost je wat. Er is een prachtige bijbeltekst die beschrijft wat er zal gaan gebeuren als Israël tot herstel komt. In plaats van verlatenheid, ellende en rouw, zullen ze krijgen: 

…de stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid, de stem van hen die zeggen: Looft de Here der heerscharen, want de Here is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!, terwijl zij lofoffers in het huis des Heren brengen. (Jer. 33:11) 

- De deuren gaan open en al je boeien gaan los als je door lofprijs Gods dynamische kracht uitnodigt.
In de laatste zin zien we welke offers God wil in zijn huis: offers van lofprijs. Dit staat ook duidelijk in Hebreeën 13:15: 

Laten wij dan door Hem (Christus) Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. 

God prijzen bij heldere hemel, als je je gelukkig voelt en alles gaat prima, dat is goed – op zo’n moment is het geen offer. Het kost je iets om God te prijzen als je je er helemaal niet naar voelt, maar dat zijn wel de momenten dat lofprijs het meest noodzakelijk is. We hebben altijd drie redenen om de Heer te prijzen: Hij is goed, zijn genade duurt voor eeuwig en Zijn waarheid houdt altijd stand en is voor elke generatie.

 

 

Vragen over lofprijs  

Wanneer moeten we God prijzen? Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. (Psalm 145:2, NBV) 

We moeten God elke dag prijzen, voor eeuwig en eeuwig. Psalm 34 wordt ingeleid met deze verklaring: ‘Van David, toen hij zich bij Abimelech als een waanzinnige gedroeg, zodat deze hem wegjoeg, en hij heenging.’ David moest wegvluchten uit zijn vaderland omdat Koning Saul hem probeerde te vermoorden. Hij had een schuilplaats gevonden aan het hof van de koning van Gat, Achis. Maar om zichzelf te beschermen, moest hij doen alsof hij gek was. De bijbel zegt dat hij kwijlde op zijn baard en langs de deuren kraste met zijn nagels, zoals een krankzinnige doet. ,,Zien jullie niet dat die man gek is?’’, zei Achis tegen zijn dienaren. ,,Waarom brengen jullie hem bij mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg, dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis? (1 Samuël 21:14,15, NBV) Nu we deze situatieschets kennen, zullen we kijken hoe David hierna  reageerde: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. (Psalm 34:1) Dat is nou precies wat iemand maakt tot een echt man of vrouw van God. Als je in het nauw zit, iedereen en alles is tegen je en er is in het natuurlijke nauwelijks reden voor, toch prijs je de Heer. 

Hoe prijzen we de Heer?  

- Met heel  je hart. In Psalm 111 zegt de psalmist: Ik wil de Heer loven met heel mijn hart… (NBV).Persoonlijk denk ik dat het beledigend is, als we de Heer prijzen met een half hart, op een halfslachtige manier. Soms zie ik mensen tijdens een zangdienst mechanisch meezingen, maar je kunt zien dat ze in gedachten heel ergens anders zijn. Maar Hij is het waard dat we hem met ons hele hart prijzen. Stop er dus alles in wat je hebt, geef je met je hele hart over aan de lofprijs!  

- Met opgeheven handen. Psalm 63:5 zegt: U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven (NBV)Hef je handen helemaal omhoog. Vergeet wie er om je heen zijn en wat ze ervan denken. Alleen wat God denkt is belangrijk, en Hij zegt: ,,Prijs Mij met opgeheven handen.’’  

- Je hele lichaam doet mee. Vers 6 gaat verder: Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven. 

Dus de handen, de mond, de lippen, het zijn allemaal instrumenten om uiting te geven aan lofprijs. Je hele lichaam is betrokken bij het prijzen van de Heer. 

 

In Psalm 149:3 en 150:4 lezen we: Laten zij dansend zijn naam loven. Loof Hem met dans en tamboerijn (NBV).  Het is dus ook bijbels om God te prijzen door te dansen. Als je dit gaat praktizeren, zul je een nieuw niveau van aanbidding gaan ontdekken en een vreugde die je nog niet eerder hebt beleefd. 

Wie zouden God moeten prijzen? 

Psalm 148 geeft een opsomming van 29 verschillende categorieën van schepselen en mensen die worden opgeroepen om de Heer te prijzen. Maar voor het geval er toch nog iemand zou zijn overgeslagen, maakt Psalm 150:6 nog eens duidelijk dat werkelijk geen enkel levend wezen is uitgesloten: Alles wat adem heeft, loof de Heer (NBV).Je adem is je in de eerste plaats gegeven om God te kunnen prijzen. Dus als je de adem die God je gegeven heeft daar niet voor gebruikt, maak je eigenlijk misbruik van zijn geschenk. 

Is er iemand die de Heer niet prijst? 

Het antwoord is: Ja. Niet de doden loven de Heer. (Psalm 115:17) Dat is de enige groep die de Heer niet looft. Dus als je merkt dat jouw lofprijs is gestopt en je de Heer niet meer prijst, dan weet je wat je probleem is… Wil je weer levend worden? Begin de Heer te prijzen! Halleluja!


  Derek Prince, DPM Nederland

www.dpmnederland.nl
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl